ภาพกิจกรรม
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน
   วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีเข้าร่วมโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์หบุรีแห่งที่ 2 เวลา 18.45 นาที   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี 2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปี การดำเนินงานของชมรม ยึดการมีส่วนร่วมของสมาชิก เน้นกิจกรรมจิตอาสาและการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้สมาชิกเกิดทักษะการดำรงชีวิตที่ดี เช่น มีความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเอง

        ศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน มีอาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์ฯพร้อมหมุนเวียนให้บริการ 50 คน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ กิจกรรมสร้างสุขที่จัด เช่น ร้องเพลง การเต้น กิจกรรม 108 อาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สำหรับบริการให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเรียน ยาเสพติด การคบเพื่อน บุคลิกภาพ และความประพฤติ

จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นระยะเวลา 14 ปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและได้พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ภายใต้หลักคิด "ลูกหลานวีรชนคนดี ทูบี นัมเบอร์วัน" ปัจจุบันมีสมาชิก อายุ 6 ถึง 24 ปี จำนวน 39,478 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ และเรือนจำรวม 225 ชมรม ในจำนวนนี้มีการพัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน แล้ว 29 แห่ง

      จากนั้น "สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น" จำนวน 30 คน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี เฝ้าพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัว เพื่อขอพระราชทานคำปรึกษา และถวายคำปฏิญาน จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดไปพร้อมกันนี้ได้พระราชทานคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิกฯ โอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทูบี นัมเบอร์ วัน เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการฯ ตามพระปณิธานช่วยเหลือเยาวชน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,08:41   อ่าน 1505 ครั้ง