สาขางานอิเล็กทรอนิกส์-เมคคาทรอนิกส์

นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์-เมคคาทรอนิกส์

นายบุญถม เดชหามาตย์
ครู คศ.3

นายปรารถนา ราชสุภา
ครู คศ.3

นางสำเร็จ ผ้าผิวดี
ครู คศ.2

นายชุมพล เภาเสงี่ยมสุขขี
ครู คศ.2

นายกิตติชัย แซ่ตั้ง
ครู คศ.1

นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข
ครูพิเศษสอน

นายมรกต กองอินทร์
ครูพิเศษสอน

นายฉัตรดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครูพิเศษสอน

นายชาญวิทย์ ภูมิภาคสุวรรณ
ครูพิเศษสอน

นายศิวกร นันท์นุ่ม
ครูพิเศษสอน