สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายกัมพล ยุทธวิริยะ
ครู คศ.3

นายสนอง โตเสือ
ครู คศ.3

นายบุญถม เดชหามาตย์
ครู คศ.3

นายปรารถนา ราชสุภา
ครู คศ.3

นางสำเร็จ ผ้าผิวดี
ครู คศ.2

นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข

นายมรกต กองอินทร์

นายฉัตรดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา