สาขางานอิเล็กทรอนิกส์-เมคคาทรอนิกส์

นายกิตติชัย แซ่ตั้ง
ครู คศ.1
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์-เมคคาทรอนิกส์

นายปรารถนา ราชสุภา
ครู คศ.4

นายณรงค์ศักดิ์ แสงเงิน
ครู คศ.4

นางสำเร็จ ผ้าผิวดี
ครู คศ.2

นายชุมพล เภาเสงี่ยมสุขขี
ครู คศ.2

นายภัทรพงศ์ ปานหิรัญ
ครู คศ.1

นางสาวชนานาถ วายุภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณะ บุพศิริ
ครูผู้ช่วย

นายมรกต กองอินทร์
ครูผู้ช่วย

นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข
ครูพิเศษสอน

นายสุเมธี คมสัน
ครูพิเศษสอน

นายภัทระ กระต่ายทอง
ครูพิเศษสอน

นายฐิติวัฒน์ สวนพลาย
ครูพิเศษสอน