งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่

นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสิริพงศ์ เสือเอี่ยม
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวัชระ เข็มเพ็ชร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


นายวิฑูรย์ อยู่เป็นสุข
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


นายศุภชัย บุญมาก
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสุภไกร เหง้าสีไพร
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


นายฉัตรดนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่นายบัณฑิต กลิ่นผล
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


นายศราวุธ นาคยรรยงค์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


นายศักดิ์สิทธิ์ สโมสรสุข
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2.  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4.  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานทีของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
5.  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลกรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตาม
ลำดับขั้น
9.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย