สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ คุ้มครอง
ครู คศ.2

นายสมชาย ทิพรัตน์
ครู คศ.3

นายบุญชัย นาคนัตถ์
ครู คศ.2

นายนิรุตติ์ สิงห์ดี
ครู คศ.2

นายธนากร สงวนเนตร์
ครู คศ.1

นายศราวุธ นาคยรรยงค์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ อินปาน
ครู คศ.1

นายศิลปชัย ตรัสงาม
ครูพิเศษสอน