สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายบุญชัย นาคนัตถ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ คุ้มครอง
ครู คศ.3

นายนิรุตติ์ สิงห์ดี
ครู คศ.2

นายธนากร สงวนเนตร์
ครู คศ.2

นายศราวุธ นาคยรรยงค์
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ อินปาน
ครู คศ.1

นายชัชชัย ศรีไพโรจน์
ครู คศ.1

นายชรินวิชญ์ แสงนาค
ครูผู้ช่วย

นายชนินทร์ ดาวัน
ครูผู้ช่วย

นายสามารถ ถิ่นสูง
ครูผู้ช่วย

นายศิลปชัย ตรัสงาม
พนักงานราชการ