สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายบุญชัย นาคนัตถ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ คุ้มครอง
ครู คศ.2

นายนิรุตติ์ สิงห์ดี
ครู คศ.2

นายธนากร สงวนเนตร์
ครู คศ.1

นายศราวุธ นาคยรรยงค์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ อินปาน
ครู คศ.1

นายศิลปชัย ตรัสงาม
ครูพิเศษสอน