สาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายเจตนา พงษ์พยุหะ
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายสมชาย ทิพรัตน์
ครู คศ.2

นายสุทิน แก้วเกิด
ครู คศ.3

นายนิกร ชอบเจริญ
ครู คศ.2

นายสมัย อุดมศรี
ครู คศ.2

นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์
ครู คศ.2

นายบุญชัย นาคนัตถ์
ครู คศ.2

นายประเสริฐ คุ้มครอง
ครู คศ.2

นายชุมพล เภาเสงี่ยมสุขขี
ครู คศ.1

นายนิรุตติ์ สิงห์ดี
ครู คศ.2

นายธนากร สงวนเนตร์
ครู คศ.1

นายอาคม ชินรัตน์

นางสาวจิตติ ทองไทย