แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ sbtc.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/09/2015
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1408450
Page Views 1796551
งานประชาสัมพันธ์
นายชวลิต พึ่งโภคา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางพูนศรี สังข์ทอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายธนากร แก่นแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(วิทยุสื่อสารและ facebook)

นายบุญถม เดชหามาตย์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(วิทยุสื่อสารฯ)

นายปรารถนา ราชสุภา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(R-Radio Network)

นายวินัย เหลือสิงกุล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(R-Radio Network)

นายสมพงษ์ การภักดี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(R-Radio Network)

นายสุพิน วรรณรส
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(website)


นายกิตติชัย แซ่ตั้ง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
(ระบบเสียงตามสาย และ R-Radio Network)


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.  รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
4.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เว็บไซต์ :www.sbtc.ac.th e-mail : sbtc_data@hotmail.com
โทรศัพท์ : 036511232 โทรศัพท์มือถือ:0851989327 โทรสาร : 036511487
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูสุพิน วรรณรส โทร: 0851800343