อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

"เป็นคนดี  มีฝีมือ"

เป็นคนดี  คือ  การมีลักษณะหรือพฤติกรรมดังนี้

๑.  มีคุณธรรมพื้นฐานครบถ้วน  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  
     สามัคคี  มีน้ำใจ

๒.  มีจิตอาสา  ร่วมธำรงรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม
๓.  เลื่อมใสศรัทธา สถาบัน ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
๔.  มีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ
๕.  ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข
๖.  ไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด
 

มีฝึมือ  คือ  การมีลักษณะหรือพฤติกรรมดังนี้

๑.  มีทักษะความชำนาญในสาขางานที่ทำเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
๒.  สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ  รวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องเป็น
     ประโยชน์ต่อสังคม

๓.  สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
๔.  สามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่หลากหลาย มาใช้ในการประกอบ
     อาชีพได้
 

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
"
แหล่งฝึกทักษะเป็นช่างที่ดีมีฝีมือ"

มีลักษณะหรือสภาพ ดังนี้

๑. มีผู้บริหาร ครู บุคลากรที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
๒. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๓. มีเครื่องมือ เครื่องจักร สื่อ อุปกรณ์ เหมาะสมพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้
๔. มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้
๕. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา