สาขางานโครงสร้าง

นายบรรจบ เขียวบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง

นางแก้วกัลยา ราชสุภา
ครู คศ.3

นายวินัย บุญส่ง
ครู คศ.1

นายวิฑูรย์ อยู่เป็นสุข
ครูพิเศษสอน

นายศุภชัย บุญมาก
ครูพิเศษสอน