สาขางานโครงสร้าง

นายบรรจบ เขียวบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง

นางแก้วกัลยา ราชสุภา
ครู คศ.3

นายสมพร เธอจันทึก
ครู คศ.2

นางสาววราริณี มิ่งภู
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา เมฆฉาย