สาขางานยานยนต์

นายโกศล ฐิติกาล
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นายธัชพงศ์ พานิชพงศ์
ครู คศ.3

นายประดล อู่สุวรรณ
ครู คศ.3

นายประเสริฐ เทียมเหรียญทอง
ครู คศ.3

นายขญานิน สง่าเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.นิสันต์ ถาเต็ม
ครู คศ.2

นายธงชัย วงศ์วิโรจน์

นายศิริวงค์ อันทับ
ครูผู้ช่วย

นายเอนก เมฆทา
ครูผู้ช่วย

นายภานุพล ทาเอื้อ

นายธนธร แย้มเยื้อน