สาขางานยานยนต์

ว่าที่ ร.ต.นิสันต์ ถาเต็ม
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นายธงชัย วงศ์วิโรจน์
ครู คศ.3

นายชญานิน สง่าเพ็ชร
ครู คศ.2

นายศิริวงค์ อันทับ
ครู คศ.1

นายเอนก เมฆทา
ครู คศ.1

นายภาณุพล ทาเอื้อ
ครูพิเศษสอน

นายธนธร แย้มเยื้อน
ครูพิเศษสอน

นายชานนท์ กุลกุศล
ครูพิเศษสอน