สาขางานยานยนต์

ว่าที่ ร.ต.นิสันต์ ถาเต็ม
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นายธงชัย วงศ์วิโรจน์
ครู คศ.3

นายชญานิน สง่าเพ็ชร
ครู คศ.2

นายเอนก เมฆทา
ครู คศ.1

นายสัญญา ฉิมอำพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายธนภัทร สุทธิวรวุฒิกุล
ครูผู้ช่วย

นายศุภกฤต ณัฐกรสุวกุล
ครูผู้ช่วย

นายภาณุพล ทาเอื้อ
ครูพิเศษสอน

นายธนธร แย้มเยื้อน
ครูพิเศษสอน

นายชานนท์ กุลกุศล
ครูพิเศษสอน