งานกิจกรรม

นายสิทธิชัย จันทสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

นายเดชา ฮวบหิน
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

นายอภิชาติ ศุภเมธี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)

นายเสริม ร่วมสุข
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)

นายชญานิน สง่าเพ็ชร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)

นายสมโรจน์ พลายงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(นศท.)

นายนพพร สุขีวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(นศท.)

นายมานัต สว่างเรือง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(อวท.)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น  (อวท.) 
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย
3.  จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5.  ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
6.  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7.  ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9.  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย