สาขางานเครื่องมือกล

นายเสริม ร่วมสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายเลิศศักดิ์ ทองโต
ครู คศ.3

นายธนเดช ศรีเถื่อน
ครู คศ.3

นายวิชาญ พันธ์บุญนาค
ครู คศ.2

นายวินัย เหลือสิงกุล
ครู คศ.3

นายสมพัตสร์ พูลสุข
ครู คศ.2

นายไกรภพ อานัน
ครูผู้ช่วย

นายศุภชัย แก้วสว่าง

นางสาวชลธิชา แย้มนุ่น