สาขางานเครื่องมือกล

นายวิชาญ พันธ์บุญนาค
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายเสริม ร่วมสุข
ครู คศ.2

นายธนเดช ศรีเถื่อน
ครู คศ.3

นายวินัย เหลือสิงกุล
ครู คศ.3

นายสมพัตสร์ พูลสุข
ครู คศ.2

นายไกรภพ อานัน
ครู คศ.1

นายศุภชัย แก้วสว่าง
ครูพิเศษสอน

นายชัยรัตน์ สมิเปรม
ครูพิเศษสอน

นางสาวนิธิพร สุขเลี้ยง
ครูพิเศษสอน