สาขางานเครื่องมือกล

นายสมพัตสร์ พูลสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายธนเดช ศรีเถื่อน
ครู คศ.3

นายวิชาญ พันธ์บุญนาค
ครู คศ.2

นายวินัย เหลือสิงกุล
ครู คศ.3

นายศุภชัย แก้วสว่าง
ครูพิเศษสอน

นายชัยรัตน์ สมิเปรม
ครูพิเศษสอน

นางสาวนิธิพร สุขเลี้ยง
ครูพิเศษสอน