สาขางานเครื่องมือกล

นายสมพัตสร์ พูลสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายธนเดช ศรีเถื่อน
ครู คศ.3

นายวินัย เหลือสิงกุล
ครู คศ.3

นายวิชาญ พันธ์บุญนาค
ครู คศ.2

นายศุภกฤษ กิ่งไทร
ครูผู้ช่วย

นายศุภชัย แก้วสว่าง
ครูพิเศษสอน

นายชัยรัตน์ สมิเปรม
ครูพิเศษสอน

นางสาวนิธิพร สุขเลี้ยง
ครูพิเศษสอน

นางสาวณัฐชา น้ำฉ่ำ
ครูพิเศษสอน

นายสุพชัย วงษ์เนตร
ครูพิเศษสอน