งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล

นายบัญชา ใจซื่อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธงชัย วงศ์วิโรจน์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

               
                     นางสาวนฤมล แตงแก้วฟ้า       นายธนาธร แย้มเยื้อน
              เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล     เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
           
                  นางสาวสะใบแพร รอดห้อย
             เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย