สาขางานโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทัศน์วรรณ อุ่นน้ำใจ
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานโนโลยีสารสนเทศ

นายบุญเนือง แก้วมณี
ครู คศ.2

นายสุพิน วรรณรส
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา เอี่ยมเพ็ชร์
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ อ่อนทุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ ชูจันทราภรณ์
พนักงานราชการ