สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายบุญเนือง แก้วมณี
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุพิน วรรณรส
ครู คศ.3

นางสาวทัศน์วรรณ อุ่นน้ำใจ
ครู คศ.2

นายปรีชา ปรือปรัง
ครูผู้ช่วย

นางสุวรรณดี ช่างกลึง