สาขางานโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทัศน์วรรณ อุ่นน้ำใจ
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานโนโลยีสารสนเทศ

นายบุญเนือง แก้วมณี
ครู คศ.2

นายสุพิน วรรณรส
ครู คศ.3

นายปรีชา ปรือปรัง
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ เที่ยงบุตร
ครูพิเศษสอน