ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์  036-511232  ,  036-511916   โทรสาร  036-511487
สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซน์ sbtc.ac.th  และ E-mail : sbtc_data@hotmail.com
 ประวัติความเป็นมาวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2481  กรมอาชีวศึกษาร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี     
ได้เปิดสอนวิชาช่างไม้ ระดับประถมอาชีพ ที่โรงเรียนฝึกหัดครู (ครู ป.)
ตำบลบางประทุน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในปีต่อมาทางจังหวัด
ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนอยู่ค่อนข้างไกลการติดต่อประสานงานไม่สะดวก
จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตัวจังหวัด
มาทางใต้ประมาณ 1 ก.ม. ซึ่งบริวณที่ตั้งโรงเรียนเดิมเป็น วัดร้างชื่อว่า วัดใต้
มีเนื้อที่ 16 ไร่เศษ อยู่ในเขตหมู่  6  ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
และได้ตั้งชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนช่างไม้สิงห์บุรี”
พุทธศักราช 2501ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนการช่างสิงห์บุรี”
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“โรงเรียนเทคนิคสิงห์บุรี”  เพื่อเป็นการยกระดับ
และวางแผนด้านการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี” ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
มีการจัดการเรียน การสอน 2 ระดับ คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ต้นไม้ประจำวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี                "ต้นสักทอง" 
สีประจำวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  "ชมพู   ขาว"