แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางวัลลภา ใจกว้าง
ครู คศ.3

นางโชติกา ดาราโพธิ์
ครู คศ.3

นางบังอร ภิงคะสาร
ครู คศ.3

นางพูนศรี สังข์ทอง
ครู คศ.3

นางสุมล ศรประสิทธิ์
ครู คศ.3

นางกรณิการ์ พันพอน
ครู คศ.3

นางสาวประนอม ทองสอาด
ครู คศ.3

นายสุพัฒน์ เจดีย์
ครู คศ.3

นางกนกรัตน์ อินขุนทด
ครู คศ.2

นางเมตตา ทิพรัตน์
ครู คศ.2

นางณัฎฐนิช บุญรักศรพิทักษ์
ครู คศ.3

นายเดชชัย วงษ์อุบล
ครู คศ.1

นายสุชาติ ทาทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ สมสุข
ครูผู้ช่วย