แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปฑิตา พูลสาลี
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกนกรัตน์ อินขุนทด
ครู คศ.2

นางสาวประนอม ทองสอาด
ครู คศ.3

นายสุพัฒน์ เจดีย์
ครู คศ.3

นางเมตตา ทิพรัตน์
ครู คศ.3

นางณัฎฐนิช บุญรักศรพิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา ทองคำ
ครู คศ.2

นายสุชาติ ทาทอง
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ สมสุข
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ ทิมงาม
ครูผู้ช่วย

นาวสาวภีรนีย์ ประทุมพวง
ครู (พนักงานราชการ)

นางสาวกฤติกา วีระพงษ์
ครูพิเศษสอน