แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสุพัฒน์ เจดีย์
ครู คศ.3

นางเมตตา ทิพรัตน์
ครู คศ.3

นางณัฎฐนิช บุญรักศรพิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา ทองคำ
ครู คศ.2

นายสุชาติ ทาทอง
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ สมสุข
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ ทิมงาม
ครู คศ.1

นางสาวปฑิตตา พลูสาลี
ครู คศ.1

นายอนุพงษ์ คำระภี
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ศิริโสม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปภาวดี แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นาวสาวภีรนีย์ ประทุมพวง
ครู (พนักงานราชการ)

นางกนกรัตน์ อินขุนทด
ครูพิเศษสอน

นางสาวกฤติกา วีระพงษ์
ครูพิเศษสอน