แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกนกรัตน์ อินขุนทด
ครูพิเศษสอน

นางสาวปฑิตา พูลสาลี
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสุพัฒน์ เจดีย์
ครู คศ.3

นางเมตตา ทิพรัตน์
ครู คศ.3

นางณัฎฐนิช บุญรักศรพิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา ทองคำ
ครู คศ.2

นายสุชาติ ทาทอง
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ สมสุข
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ ทิมงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ ศิริโสม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปภาวดี แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นาวสาวภีรนีย์ ประทุมพวง
ครู (พนักงานราชการ)

นางสาวกฤติกา วีระพงษ์
ครูพิเศษสอน