แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสมพงษ์ การภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายยุทธพิชัย อมรการ
ครูผู้ช่วย

นายพีรพงษ์ กลั่นแจง