แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายเลิศศักดิ์ ทองโต
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายยุทธพิชัย อมรการ
ครู คศ.1

นายพีรพงษ์ กลั่นแจง
ครูพิเศษสอน