งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือนายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


นายชญานิน สง่าเพ็ชร
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางแก้วกัลยา ราชสุภา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ


นางอรนงค์ เหง้าสีไพร
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือกจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย