งานบุคลากร
งานบุคลากร

นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางสาววราภรณ์ วรรณทอง
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวชไมพร ขวัญอยู่
เจ้าหน้างานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.   แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็น
ไปตามระเบียบของทางราชการ
2.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4.  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ
และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร
ในสถานศึกษา
6.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมี
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การ
ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรองการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงิน
ทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดี
ของบุคลากรในสถานศึกษา
7.  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
8.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย