แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ sbtc.ac.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/09/2015
ปรับปรุง 14/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1408433
Page Views 1796531
งานบุคลากร

นายชวลิต พึ่งโภคา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางนาววราภรณ์ วรรณทอง
หัวหน้างานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.   แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็น
ไปตามระเบียบของทางราชการ
2.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4.  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ
และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร
ในสถานศึกษา
6.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมี
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การ
ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรองการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงิน
ทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดี
ของบุคลากรในสถานศึกษา
7.  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
8.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เลขที่ 4 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
เว็บไซต์ :www.sbtc.ac.th e-mail : sbtc_data@hotmail.com
โทรศัพท์ : 036511232 โทรศัพท์มือถือ:0851989327 โทรสาร : 036511487
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูสุพิน วรรณรส โทร: 0851800343