สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

นางอ้อมใจ เธอจันทึก
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

นายสมพร เธอจันทึก
ครู คศ.2

นายวรพงศ์ สว่างศรี
ครู คศ.1