สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

นางอ้อมใจ เธอจันทึก
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

นายเดชา ฮวบหิน
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมกิตต์ เมาวิรัตน์
ครู คศ.2

นายศุภชัย บุญมาก