สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายนิพนธ์ แก้วเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายธนากร แก่นแก้ว
ครู คศ.2

นางวารินทร์ทร ยิ่งสิริเกียรติ
ครู คศ.3

นายกานต์ ทองสุข