สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายนิพนธ์ แก้วเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายธนากร แก่นแก้ว
ครู คศ.2

นายศุภวิชญ์ พึ่งโภคา
ครู (พนักงานราชการ)

นายธนากร กองแก้ว
ครูพิเศษสอน ประจำสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์