ฝ่ายบริหาร

นายเจตนา พงษ์พยุหะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายบัญชา ใจซื่อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ