สาขางานการก่อสร้าง

นายสุภไกร เหง้าสีไพร
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขางานการก่อสร้าง

นายวัชระ เข็มเพ็ชร
ครู คศ.3

นายสิริพงศ์ เสือเอี่ยม
ครู คศ.2

นายสมบูรณ์ ช้างพึ่ง
ครู คศ.3

นายอภิชาติ ศุภเมธี
ครู คศ.3

นายขวัญชัย ชัยรุ่งโรจน์สกุล
ครู คศ.2

นายชาญณรงค์ สายสุวรรณ์
ครู คศ.2

นายมานัส ขำสัข
ครู คศ.2