สาขางานก่อสร้าง

นายชาญณรงค์ สายสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานก่อสร้าง

นายสมบูรณ์ ช้างพึ่ง
ครู คศ.3

นายอภิชาติ ศุภเมธี
ครู คศ.3

นายสุภไกร เหง้าสีไพร
ครู คศ.3

นายมานัด ขำสุข
ครู คศ.3

นายขวัญชัย ชัยรุ่งโรจน์สกุล
ครู คศ.2

นางสาวณฤมล แตงแก้วฟ้า
ครู คศ.2