สาขางานก่อสร้าง

นายชาญณรงค์ สายสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสาขางานก่อสร้าง

นายวัชระ เข็มเพ็ชร
ครู คศ.3

นายสมบูรณ์ ช้างพึ่ง
ครู คศ.3

นายอภิชาติ ศุภเมธี
ครู คศ.3

นายสุภไกร เหง้าสีไพร
ครู คศ.3

นายสิริพงศ์ เสือเอี่ยม
ครู คศ.2

นายขวัญชัย ชัยรุ่งโรจน์สกุล
ครู คศ.2

นายมานัด ขำสุข
ครู คศ.2

นางสาวณฤมล แตงแก้วฟ้า
ครู คศ.1