สาขางานโนโลยีสารสนเทศ
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุพิน วรรณรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0851800343
อีเมล์ : krusupin@yahoo.co.th
ที่อยู่ :
64/2 หมู่ 7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2529 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์/ไฟฟ้ากำลัง
พ.ศ. 2534 ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์/ไฟฟ้ากำลัง
พ.ศ. 2537 ปทส. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน/ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
พ.ศ. 2539 ปริญญาตรี/คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสัตรี/คอมพิวเตอร์ศึกษา
พ.ศ. 2552 ปริญญาโท/การศึกษาวิทยาศาสตร(เอกคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2554 ป.บัณฑิต/บริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2537 วิทยาลัยเทคนิตสิงห์บุรี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียนรายงานการวิจัย