ภาพกิจกรรม
สถานศึกษาวิถีพุทธ

       วันนี้ (4 ก.ค.60) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีจัดกิจกรรม สถานศึกษาวิถีพุทธ นำโดย นายประสาร พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ลักษณะ “สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” การเรียนรู้ในชั้นเรียนจะเป็นลักษณะการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้ ทั้งความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ และมีการวัดประเมินทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะนิสัย ศรัทธา ค่านิยม และโดยลักษณะสถานศึกษาวิถีพุทธ จะเน้นการจัดสภาพทุกๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ
 

1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้
2. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี
3. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ พิจารณาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
4. ธัมมานุธัมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูก 


กิจกรรมที่มุ่งเน้นในสถานศึกษาวิถีพุทธ
            สถานศึกษาวิถีพุทธจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายและต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รู้จักคิดและได้ฝึกปฏิบัติเสมอๆ ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านความประพฤติ จิตใจ และปัญญาไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจำวันที่มีสติสัมปชัญญะคอยกำกับ เพื่อเป็นไปตามคุณค่าแท้ของการดำเนินชีวิต ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ฯลฯ 

    สภาพแวดล้อมในกิจกรรมวิถีพุทธ
  สถานศึกษาวิถีพุทธจะมีหลักการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสนา โดยมีบรรยากาศสงบเงียบ เรียบง่าย ร่มรื่น สะอาด มีระเบียบ ปลอดภัย สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ สถานศึกษาวิถีพุทธจะมีลักษณะเกื้อกูลและใกล้ชิดกับชุมชน โดยวิทยาลัยจะมีการร่วมมือกับบ้านวัด และสถาบันต่างๆ ในชุมชนที่จะพัฒนาทั้งนักเรียนนักศึกษาและสังคมตามหลักธรรมในพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน และนักเรียนนักศึกษา ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

 

สิ่งที่เด็กได้รับจากการเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ

   สถานศึกษาวิถีพุทธส่วนใหญ่ก็มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาวิถีพุทธนั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่มีเป้าหมายในเรื่องของชีวิต สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ ซึ่งรวมถึงการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ที่เป็นคุณธรรมสำหรับวัยเด็ก สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ ผ่าน ‘การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น’ นั่นเอง

ผลการดำเนินงาน

     ได้รับความร่วมมีจากคระครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี 

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,15:15   อ่าน 2550 ครั้ง