ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

(1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งหมด 10 สาขาวิชา  

♥ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 9 สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1. ช่างยนต์

ยานยนต์

2. ช่างกลโรงงาน

เครื่องกล

3. ช่างเชื่อมโลหะ

โครงสร้าง

4. ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

6. เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์

7. ช่างก่อสร้าง

การก่อสร้าง

8. ช่างซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม

9. เทคนิคคอมพิวเตอร์

เทคนิคคอมพิวเตอร์

 ♥ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา 

 1เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งหมด 11 สาขาวิชา 

 ♥ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 10 สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1. เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

 

2. เทคนิคการผลิต 

แม่พิมพ์โลหะ (ระบบทวิภาคี)

เครื่องมือกล (ปวช.)

3. เทคนิคโลหะ

เทคนิคการเชื่อมโลหะ (ระบบทวิภาคี)

 

4. ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง (ระบบทวิภาคี)

5. อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

6. เมคคาทรอนิกส์

เมคคาทรอนิกส์(ม.6)(ระบบทวิภาคี)

7. ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

8. โยธา

โยธา (ม.6)

9.เทคนิคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต 

10.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 1 สาขาวิชา

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ