ข้อมูลครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2557  (เงินกันปี55)

ลำดับ

รายการ

จำนวน

รวมเงิน

1.

ชุดเครื่องกัดเซาะโลหะด้วยลวดไฟฟ้า

1 ชุด

2,970,000

รวมทั้งสิ้น

 

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2557

ลำดับ

รายการ

จำนวน

รวมเงิน

1.

ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

1 ชุด

2,920,000

 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

 

รวมทั้งสิ้น

2,920,000

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  2557

ลำดับ

รายการ

จำนวน

รวมเงิน

1

เครื่องปรับอากาศยี้ห้อ Star  ขนาด 9000 BTU

1  เครื่อง

15,000

2

ชุดซอฟแวร์การสอนแท๊ปเล็ต

50  ชุด

990,000

รวมทั้งสิ้น

1,005,000