ข้อมูลบุคลากร

รายนามผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ลำดับที่ชื่อ-สกุลปีที่ดำรงตำแหน่งตำแหน่ง
1นายพลอย       เพ็งพิชิต2481-2490ผู้อำนวยการ
2นายกริช         สงวนวงษ์2490-2517ผู้อำนวยการ
3นายกมล        วุฒิสวัสดิ์2517-2520ผู้อำนวยการ
4นายณรงค์       อารีย์มิตร2520-2523ผู้อำนวยการ
5นายสุเมธ        สีม่วง2523-2529ผู้อำนวยการ
6นายสุชิน        วังบรรพต2529-2536ผู้อำนวยการ
7นายสุพจน์       เวชบูชา2536-2536ผู้อำนวยการ
8นายคำรบ       วัชราคม2536-2545ผู้อำนวยการ
9นายทัตเทพ     นพเก้า2545-2546ผู้อำนวยการ
10นายพันศักดิ์    โรจนากาศ2546-2547ผู้อำนวยการ
11นายพีระพล     พูลทวี2547-2549ผู้อำนวยการ
12นายไพบูลย์     เพ็ชรหงษ์2549-2558ผู้อำนวยการ
13นายประสาร พันธ์ลิมา2558-ปัจจุบันผู้อำนวยการ

จำนวนอัตรากำลังบุคลากร ประจำปี 2558
อัตรากำลังบุคลากร 2558
1. ข้าราชการจำนวน
1.1 ฝ่ายบริหารในตำแหน่ง5คน
1.2 ฝ่ายบริหารในตำแหน่ง (ไปช่วยราชการ)0คน
1.3 ฝ่ายบริหารในตำแหน่ง (มาช่วยราชการ)0คน
1.4 ครูผู้สอน75คน
1.5 ครูผู้สอน (ไปช่วยราชการ)0คน
1.6 ครูผู้สอน (มาช่วยราชการ)0คน
2. ข้าราชการพลเรือน3คน
3.  ลูกจ้างประจำ9คน
4.  ลูกจ้างชั่วคราว30คน
5.  พนักงานราชการ1คน
6.  พนักงานจ้างเหมาบริการ0คน
7. ครูจ้างสอน0คน
7.1ครูจ้างสอนด้วยเงินงบประมาณ0คน
7.2ครูจ้างสอนด้วยเงินอุดหนุน8คน
รวม131คน